A A A

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Placówka powstała w 1993 roku.

WTZ funkcjonuje w oparciu o Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz dokumenty wewnętrzne.

 

Celem warsztatu jest wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie im możliwości pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

 

Realizacji tych celów służą stosowane w naszej placówce techniki terapii zajęciowej zmierzające do usamodzielnienia pdopiecznych, w miarę ich indywidualnych możliwości, poprzez wyposażenie w umiejętności wykorzystania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych umiejętności zawodowych.

 

Terapia prowadzona w warsztacie realizowana jest na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika.

 

W naszej placówce funkcjonuje 12 pracowni:

 • wikliny
 • plastyczna
 • haftu
 • krawiectwa i biżuterii
 • gospodarstwa domowego
 • ceramiczna
 • florystyczna
 • terapeutyczna
 • ogrodnicza i papieroplastyki
 • witrażu
 • tkacka
 • obsługi maszyn biurowych

 

Prowadzone są również zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, rewalidacji oraz edukacji zdrowotnej.